Naar aanleiding van binnen gekomen klachten bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch, dat de geluidsoverlast afkomstig van het motorcrosscircuit de laatste tijd enorm was toegenomen. Is er door MC Lidu een controle gehouden op de naleving van de vergunningsvoorschriften.

Bij een bezoek aan meldster door een medewerker van MC Lidu is door deze vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een behoorlijke geluidsoverlast.

Vanuit de gemeente, zijnde de vergunningverlener is aan MC Lidu te kennen gegeven dat het probleem opgelost moest worden, dat zij op de vergunningsvoorschriften zouden gaan handhaven en indien nodig maatregelen zouden gaan treffen.

Gezien de vergunning zou 114 dB(a) gemeten conform de 2 meter max methode van de FIM de uiterste grens zijn.

Bij een op zaterdag 27-6-2015 gehouden geluidscontrole bleek dat er 4 motoren rond reden met een geluidsniveau van boven de 120 dB(a) en verhoudingsgewijs een groot aantal motoren met een geluidsniveau variërend van 114 dB(a) tot 120 dB(a).

Daar MC Lidu ook in de toekomst gebruik wil blijven maken van het circuit kan het niet anders zijn dan dat er vanaf heden streng gecontroleerd zal gaan worden op het geluid.  Het zou namelijk jammer zijn dat enkele personen welke hun materiaal niet goed op orde hebben het onmogelijk maken voor andere welke hun materiaal wel goed op orde hebben om ook in de toekomst hun hobby uit te kunnen oefenen op het circuit van MC Lidu.

Er zal dan ook gemeten gaan worden conform de 2 meter max methode, waarbij het motorgeluid stilstaand met volgas op 2 meter afstand gemeten wordt. Het geluidsniveau mag dan niet meer dan 114 dB(a) bedragen. Mocht in de toekomst blijken dat 114 dB(a) niet voldoet dan zal deze norm verder aangescherpt worden.

Deze maatregen geldt voor alle trainingen, dit dus zowel op woensdag als op zaterdag.

Rekenend op uw aller medewerking, veel cross plezier toegewenst.

Met vriendelijke groet

M.C. Lidu